ОБЩИ УСЛОВИЯ
на „Еко Уотър Сълюшън“ ООД
за ползване на уебсайт и е-магазин https://home.fivo.bg/

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Дефиниции.

II. Предмет на общите условия.

III. Приложно поле. Съгласие с общите условия.

IV. Потребителско име и парола. Потребителски профил.

V. Услуги и условия за ползване.

VI. Гаранция, монтаж и гаранционно обслужване.

VІI. Защита на личните данни.

VIII. Закупуване на стоки. Доставка. Връщане на закупени стоки.

IX. Права и задължения на потребителя.

X. Права и задължения на Еко Уотър Сълюшън.

ХI. Интелектуална собственост.

ХII. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

ХІII. Прекратяване и разваляне на договора.

ХIV. Други условия.

I. ДЕФИНИЦИИ:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

1. Еко Уотър Сълюшън ЕООД / Eco Water Solution Ltd. /, наричано по-долу в тези Общи условия за краткост „Еко Уотър Сълюшън“, е търговско дружество, с ЕИК 205383914, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к Манастирски ливади, ул. Шарл Шампо, бл. 21, вх. В, ап. м.16, тел. 070012341 електронна поща: office@home.fivo.bg , което извършва продажба на стоки/услуги, предмет на настоящите Общи условия, чрез сключване на договори от разстояние, посредством администрирания от дружеството уебсайт/е-магазин: https://home.fivo.bg/.

2. „Уебсайт/сайт“ – е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3. Интернет страница e сбор от уеб страници и свързано съдържание, което се идентифицира с общо име на домейн и се публикува поне на един сървър.

4. IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

5. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

6. „Електронен магазин“ представлява съставна част от уебсайта https://home.fivo.bg/, с основна цел продажба на апарати за филтрация на вода, филтри за филтрация на вода, комплекти филтри, апарати за студена и топла вода тип диспенсър, системи за филтрация на въздух и други, чрез сключване на договор от разстояние.

7. „Потребител“ е всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което е регистрирано или нерегистрирано и ползва предоставените чрез уебсайта: https://home.fivo.bg/ функционалности, с което потребителя удостоява своето съгласие с приемането на настоящите Общи условия.

8. „Потребителски профил“ е обособена част в сайт, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от https://home.fivo.bg/, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.

9. „Потребителско име“ е уникален код, съвкупност от букви и/или цифри, посредством които потребителят се индивидуализира в сайта https://home.fivo.bg/.

10. „Парола“ е избран от Потребителя уникален код, съвкупност от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://home.fivo.bg/ стоки.

11. „Стоки“ са всички артикули, предлагани посредством електронния магазин, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение и имат посочена цена.

12. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

13. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. В контекста на настоящите общи условия лични данни са актуални данни на Потребителя, предоставяни при попълване на регистрационната форма или при извършване на поръчка без регистрация и обработвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни.

14. „Бюлетин“ е периодично дистрибутирана публикация относно нови стоки, промоции, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на бюлетина.

15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. „Съобщения за напомняне“ са съобщения, които дружеството изпраща на своите клиенти, закупили някои от предлаганите продукти, за да бъде уведомен същият, че е необходимо да бъде извършена профилактика или подменен консуматив на закупения продукт. Тези съобщения не представляват търговски съобщения, а се изпращат на основание сключения договор между дружеството и потребителя и са част от програмата „добро обслужване“ на Еко Уотър Сълюшън ЕООД.

17. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Чрез уебсайта https://home.fivo.bg/ Еко Уотър Сълюшън предоставя в режим on-line на потребителя комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Еко Уотър Сълюшън и оповестени на уебсайта https://home.fivo.bg/ като достъпни при съответния режим на ползване и при спазване от страна на потребителя на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Продажбите на стоки и предоставянето на услуги се извършват на всички потребители, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване на информационните ресурси налични на уеб сайта, разглеждане на снимки, инструкции на стоките и други.

2.3. Използването на част от услугите е възможно само след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до: справка на въведените от потребителите данни, с които се индивидуализират, списък на направените от тях поръчки и други, които могат да бъдат допълнително определени като такива.

2.4. Предоставяните от Еко Уотър Сълюшън услуги могат да бъдат допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване по всяко време от Еко Уотър Сълюшън.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на уебсайта https://home.fivo.bg/ („регистрираните потребители”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта https://home.fivo.bg/ („нерегистрираните потребители”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://home.fivo.bg/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.3. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на https://home.fivo.bg/

3.3.1. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта“ и натискане на виртуалния бутон „Продължи“, а в случай на покупка на стока или поръчка на услуга, за която не се изисква регистрация, чрез отбелязване в полето “ Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта“ и натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Потребителят, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, Еко Уотър Сълюшън има право да откаже регистрацията.

3.3.3. В случай на предоставяне на неверни данни или не отразяване на настъпилите промени в срок, Еко Уотър Сълюшън има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

3.4. При възникнал спор, кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна ще се счита лицето, което е заплатило цената по съответната доставка.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Еко Уотър Сълюшън не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.2. Потребителят се индивидуализира чрез информацията, попълнена във формата за поръчка при ползване на услугите по т.2.2 и чрез потребителския си профил при ползването на Услугите по т. 2.3.

4.3. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата и да уведомява незабавно Еко Уотър Сълюшън в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

4.4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, https://home.fivo.bg/ автоматично ще изпрати и-мейл съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

V. УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

5.1. Предоставяните от Еко Уотър Сълюшън, чрез сайта https://home.fivo.bg/услуги, са свързани с осъществяване на продажба на апарати за филтрация на вода, филтри за филтрация на вода, комплекти филтри, апарати за студена и топла вода тип диспенсър, системи за филтрация на въздух и други, съобразно актуално публикуваните на сайта https://home.fivo.bg/ стоки и услуги.

5.2. Заявяването на поръчка от потребителя се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

5.2.1. Определяне на вида и количеството на поръчваната стока и натискане на визуализиран бутон „Купи/добави в количката“, обозначен под съответният стока и добавяне на стока в раздел „Количка/кошница“;

5.2.2. посещаване на раздел „Количка/кошница“ и:

5.2.3. попълване на данните, необходими за идентифициране на купувача и извършване на доставката, включително начин на доставка и метод на плащане.

5.2.4. преглеждане и потвърждаване на поръчката.

5.3. С приемането от страна на Еко Уотър Сълюшън на поръчка от потребителя се сключва индивидуален договор за доставка на поръчаните от потребителя стоки. Договорът се сключва на български език или на друг език съгласно създадения потребителски интерфейс на сайта.

5.4. Доставките се извършват от оторизирани партньори на Еко Уотър Сълюшън.

5.5. Доставката се извършва до точен адрес (блок, вход, етаж и апартамент), посочен от потребителя, а също така и при предоставен телефон за обратна връзка.

5.6. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в срок от три дни, считано от заявяването на поръчката като случай, че заявката бъде направена в почивен ден, срока тече от първия работен ден.

5.7. Цените на стоките, техните опаковки и инструкции, цените за доставка и начините за плащане, които потребителят може да поръча посредством използването на услугите, предмет на настоящите Общи условия са описани в съответните Интернет страници на уебсайта https://home.fivo.bg/.

5.8. Всички цени, обявени на Интернет страниците на уебсайта https://home.fivo.bg/, са с включен данък върху добавената стойност.

VI. ГАРАНЦИЯ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

6.1. Всички апарати за филтрация на вода, апарати за студена и топла вода тип диспенсър, системи за филтрация на въздух и други стоки, публикувани на сайта на https://home.fivo.bg/, с изключение на стоките, които имат консумативен характер, са с предоставена две годишна гаранция от страна на Еко Уотър Сълюшън.

6.2. Гаранцията е валидна само в случай, ча апарата е свързан към водоизточник (общинска ВиК мрежа) отговарящ на Наредба № 9 за питейните води и са спазени упътванията и изискванията за монтаж на производителя, или продукта е монтиран от оторизиран служител на Еко Уотър Сълюшън.

6.3. Еко Уотър Сълюшън предоставя безплатен монтаж на всички свой стоки, които изискват такъв.

6.4. Случай, че системата бъде монтирана от трето, неоторизирано лице, гаранцията за дадената система (стока) отпада.

6.5. Еко Уотър Сълюшън предоставя гаранционно обслужване на закупените от дружеството системи.

6.6. Еко Уотър Сълюшън гарантира качеството на предлаганите продукти, като следи за тяхната своевременна поддръжка и обслужване и уведомява своите клиенти, когато такова е необходимо.

6.7. Еко Уотър Сълюшън предоставя услуги, свързани с подмяна на консумативите, необходими за функционирането на предоставяните стоки.

VІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Еко Уотър Сълюшън има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като „Регистрирани потребители“, както и в случай, когато се използват услугите по т.2.2. като „нерегистрирани потребители“. Информацията, чрез която потребителя може да бъде идентифициран, включва име, фамилия, адрес, телефон, адрес на електронна поща за контакт, както и всяка друга информация, която клиентът предоставя доброволно при регистрацията си. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта https://home.fivo.bg/.

7.2. Еко Уотър Сълюшън полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, в качеството си на Администратор на лични данни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7.3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията или при ползване на услуги по т.2.2., Еко Уотър Сълюшън обозначава с линк Политиката за защита на личните данни, с която потребителите следва задължително да се запознаят преди предоставянето на лични данни, характера на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. Запознаването от потребителите с Политиката за защита на личните данни е условие за последващото използване на уебсайта https://home.fivo.bg/ и ползване на услугите, предоставяни чрез него. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях и в Политиката за защита на личните данни ред.

7.4. Ограниченията по ал. 6.2. не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Еко Уотър Сълюшън има право да предостави личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

VIII. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ. ДОСТАВКА. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ.

8.1. Потребителят има право да поръчва стока/и и/или услуга/и, представяни от https://home.fivo.bg/ след направена регистрация или като потребител „Гост“.

8.2. При направена поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с Еко Уотър Сълюшън, касаещи конкретната покупка.

8.3. Потребителят има право да избере стока и количеството ѝ, начинът за доставка и начинът на плащане, съгласно условията за доставка на Еко Уотър Сълюшън, подробно описани по-долу.

8.4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена от Еко Уотър Сълюшън на сайта по време на създаване на поръчката.

8.5. При допуснати технически грешки в публикуването на https://home.fivo.bg/, Еко Уотър Сълюшън има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

8.6. Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой.

8.7. Стойността на доставката (куриерска услуга) е за сметка на Еко Уотър Сълюшън.

8.8. Настоящите цени, търговски условия , както и промоции са валидни само за покупка на стоки през онлайн магазина https://home.fivo.bg/.

8.9. Еко Уотър Сълюшън си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в https://home.fivo.bg/, без да дължи предварително уведомление на потребителите.

8.10. На уеб сайта си https://home.fivo.bg/ Еко Уотър Сълюшън предлага следните варианти за заплащане на поръчаните стока/и и/или услуга/и:

  • Наложен платеж. Цената на поръчката се заплаща в брой на куриера, при условията на услугата – Доставка с пощенски паричен превод.
  • Плащане с банков превод по сметката на Еко Уотър Сълюшън:

Банка: Уникредит Булбанк ЕАД
IBAN: BG49UNCR70001524159800
BIC: UNCRBGSF

8.11. Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с разписка за прием на паричен превод или фактура (ако е предварително заявена от потребителя), на посочения от него адрес в заявката за доставка само и единствено посредством куриерска фирма „Спиди“.

8.12. Потребителят е длъжен да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.

8.13. С подписването на товарителницата, потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка за целите на доставката.

8.14. Поръчаните стоки се доставят чрез куриерска фирма „Спиди“ на посочения от Потребителя адрес, при регистрация на https://home.fivo.bg/. За да бъде гарантиран срока на доставка и сигурността на услугата, Еко Уотър Сълюшън ЕООД предлагам доставка на поръчаните стоки само чрез куриерска фирма „Спиди“.

8.15. Направената поръчка ще бъде доставена до три дни, считано от датата на потвърждаване на заявката, съобразно техническата възможност на куриерска фирма „Спиди“, на посочения от потребителя адрес за доставка. Доставката се извършва само в работни дни. Поръчки направени в събота или неделя се обработват понеделник, от който ден започва да тече и срока на доставка. Еко Уотър Сълюшън си запазва правото да удължава посочените срокове с до 3 дни без да информира предварително потребителя, и да удължава сроковете с над 3 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

8.16. Стойността на куриерската услуга се заплаща от Еко Уотър Сълюшън при изпращане на пратката.

8.17. Към настоящия момент се извършват доставки само на територията на България.

8.18. В случай че възникнат проблеми с доставката (забавяне повече от потвърдената дата на изпращане или повторно изпращане на куриер), потребителя има право да се откаже от поръчката си, ако същата не бъде доставена в срок от 3 дни след датата определена за доставка.

8.19. В случай че Еко Уотър Сълюшън не може да изпълни поръчката на Потребителя поради липса на поръчаните стоки и/или услуга/и, се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 дни, от датата, на която Еко Уотър Сълюшън е следвало да изпълни задължението си за доставка на поръчаните стоки.

8.20. В случай че се наложи повторно изпращане на куриер по причини, за които Потребителя е отговорен (Потребителя или упълномощено от Потребителя лице е отсъствало при първоначалното доставяне на поръчката или не са били в състояние да я заплатят), разходите за доставката се поемат от Потребителя.

8.21. Потребителят има право да върне приетата и заплатена стока обратно на Продавача в 14-дневен срок, считано от доставката на стоката.

За да се осигури сигурността и здравето на потребителите, стоките подлежат на връщане при изпълнение на следните условия:

1. Стоките не са монтирани и използвани;

2. Стоките са в състоянието, в което са били изпратени на клиента, без следи от употреба, придружени от съпътстващата ги документация и опаковки.

При наличието на посочените условия за връщане, закупени от Еко Уотър Сълюшън стоки, подлежат на връщане обратно на Еко Уотър Сълюшън.

След получаването на закупената стока обратно, Продавачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява потребителя за одобрено връщане на стока.

Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на Еко Уотър Сълюшън на потребителя, по посочени от него банкова сметка, BIC код и банка. Разходите по връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.

8.22. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 3 дни от генерирането на поръчка, ако за този период стоката не бъде доставена.

8.23. В случай, че в срок от 3 дни от генерирането на поръчка, ако за този период стоката не бъде доставена и потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Еко Уотър Сълюшън се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Еко Уотър Сълюшън автоматично приема направената поръчка за актуална.

8.24. При констатация на дефектна стока в разумен срок от получаването й, която поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на потребителите не може да бъде върната, Продавачът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Еко Уотър Сълюшън. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в онлайн магазина, Еко Уотър Сълюшън възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставка на стоката в срок от 7 дни от получаване на стоката.

IX.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез уебсайта https://home.fivo.bg/ при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Еко Уотър Сълюшън чрез настоящите Общи условия.

9.2. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, независимо дали носителят на съответните права е Еко Уотър Сълюшън или трето лице.

9.3.Потребителят се задължава да приеме и заплати доставената стоки при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Еко Уотър Сълюшън с настоящите Общи условия.

9.4. Потребителят има право да се откаже от получаването на търговски съобщения, като за което е необходимо да извести Еко Уотър Сълюшън на следния имейл адрес: office@home.fivo.bg

X.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКО УОТЪР СЪЛЮШЪН

10.1. Еко Уотър Сълюшън се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителите за нормално ползване на Услугите. Еко Уотър Сълюшън осигурява на своите потребители непрекъснат достъп до онлайн магазина за разглеждане на съдържанието и обработва заявки за продажби всеки работен ден в определеното работно време от 09:00 до 17:00 часа.

10.2. Еко Уотър Сълюшън има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, при наличието на тяхното изрично съгласие, с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

10.3. Еко Уотър Сълюшън може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Еко Уотър Сълюшън.

10.4. Еко Уотър Сълюшън има правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на потребителя в случай, че по преценка на Еко Уотър Сълюшън потребителят нарушава настоящите Общи условия. В тези случаи Еко Уотър Сълюшън има право да прекрати регистрацията на потребителя, да преустанови предоставянето на потребителя на Услугите по т. 2.3.

10.5. Еко Уотър Сълюшън си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез уебсайта https://home.fivo.bg/, като уведоми за това потребителя със съобщение на интернет страницата.

10.6. Еко Уотър Сълюшън има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

10.7. Всички стоки, предлагани и продавани от Еко Уотър Сълюшън в https://home.fivo.bg/ са с гаранция за качество. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всеки артикул на уебсайта.

10.8. Еко Уотър Сълюшън има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на потребителите до уебсайта в продължение на 48 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в системата. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в уебсайта.

10.9. Еко Уотър Сълюшън не носи отговорност за:

10.9.1. Качеството на онлайн услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн услуги във връзка с плащания през интернет магазина.

10.9.2. Качеството на услугата при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на потребителя, както и за причини по вина на Интернет доставчика на клиента.

10.9.3. Щети, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на онлайн магазина, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

10.9.4. Щети, възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

10.9.5. За каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен.

10.9.6. Допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

ХI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Еко Уотър Сълюшън или на трети лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Еко Уотър Сълюшън или трето лице.

ХII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. Еко Уотър Сълюшън не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Еко Уотър Сълюшън, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Еко Уотър Сълюшън.

12.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта https://home.fivo.bg/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Еко Уотър Сълюшън грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Еко Уотър Сълюшън за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

13.1.1. преустановяване на дейността на Еко Уотър Сълюшън или прекратяване на поддържането на Уебсайта https://home.fivo.bg/.

13.1.2. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

13.1.3. други предвидени в закона случаи;

ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Молим Ви да изпращате оплаквания, свързани с поръчките, на Еко Уотър Сълюшън по електронна поща: office@home.fivo.bg или на телефона за потребители: 070012341 Линията е отворена в интервала от 09:30 до 17:00 от понеделник до петък.

14.2. При промяна на текущите Общи условия Еко Уотър Сълюшън уведомява всички свой потребители, посредством публикация на променените Общи условия на Уебсайта https://home.fivo.bg/ или предоставената от тях електронна поща. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение, Потребителят трябва да изпрати до Еко Уотър Сълюшън писмено уведомление в едномесечен срок от получаване на известието за промяна на Общите условия. Това си право Потребителят не може да упражни в случай, че изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен държавен орган. Изменението на Общите условия обвързва Потребителя, ако не е упражнил правата си по настоящата точка в едномесечен срок от уведомлението за изменение на настоящите Общи условия.

14.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договор между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Надзорни органи в Република България:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg.

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Еко Уотър Сълюшън на 11.11.2020 г. и влизат в сила от 11.11.2020 г.